Artikel 1 – Definities

1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Valetparking-service, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

1.1 VALET-PARKING SERVICE: de onderneming welke parkeerfaciliteit aanbiedt, voor onder andere reizigers welke gebruik maken van de luchthaven Schiphol, te Nieuw-Vennep. 

1.2 REIZIGER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een reservering maakt voor de parkeerfaciliteit waardoor er een wederkerige overeenkomst tot stand komt. Valetparking-service en reiziger worden hiernavolgend aangeduid als ‘partijen’.

1.3 PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.4 VALET SERVICE: Klant rijdt naar Schiphol, overhandigd de auto aan medemerker van Valetparking-service na controle en geeft de sleutels af.

1.5 DIENSTEN: Het wassen en/of stofzuigen en/of binnen reinigen en/of buiten reinigen of total cleaning van desbetreffende auto.

1.5 DAG: kalenderdag

 

Artikel 2 - De parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Valetparking-service, waarbij de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijd dient te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.

2.2 De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de boekingsperiode te stallen.

2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Valetparking-service heeft het recht een boeking af te wijzen indien de parkeerfaciliteit in de door de reiziger aangegeven periode onvoldoende parkeercapaciteit beschikbaar is.

2.4 Valetparking-service heeft het recht om zonder opgaaf van redenen reserveringen niet te accepteren.

2.5 Valetparking-service hanteert flexibele prijzen. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden aanbiedingen.

2.6 Tevens is Valetparking-service niet aansprakelijk voor hinder onderweg. De reiziger dient tijdig te vertrekken. Valetparking-service heeft een inspanningsverplichting om de reiziger tijdig op Schiphol te ontvangen.

2.7. Als de reiziger besluit ergens anders te parkeren blijft de parkeersom, welke overeen is gekomen, verschuldigd. Valetparking-service zal de reiziger hierover aanschrijven via de e- mail.

2.8 Reiziger dient er zorg voor te dragen dat er een geldig mobiel telefoonnummer en e-mailadres van de hoofdboeker bekend is voor de nodige communicatie omtrent de reservering.

Artikel 3 - Reserveren, betalen wijzigen en annuleren 

3.1 De reiziger dient voor vertrek te betalen Bij inlevering van de auto op Schiphol. Betalingen kunnen contant of per pin gedaan worden.

3.2 De reiziger kan boeking kosteloos tot 24 uur voor vertrek annuleren door het sturen van een email naar info@Valetparking-service.nl. Uw reservering is pas geannuleerd als u een bevestiging van ons krijgt.

3.3 Dag te laat: Indien de reiziger later terugkomt dan gepland dient de klant dit per email of telefonisch bekent te maken. Voor overschrijding van de reserveringsperiode zal per dag een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht worden.

3.4 Bij annuleringen na 24 uur voor vertrek of het niet komen opdagen wordt het volledige reservering bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag moet binnen 8 dagen betaald worden.

3.5 Indien reiziger eerder terugkomt dan op de afgesproken datum, vindt geen restitutie plaats.

 Artikel 4 - Parkeren

4.1 De reiziger levert, nadat door reiziger en medewerker van Valetparking-service de auto is nagelopen op eventuele schade, de sleutels in bij het personeel. Alleen de buitenkant van de auto wordt gecontroleerd. De onderkant en schade aan de binnenkant van de auto zijn niet onze aansprakelijkheid, worden niet gecontroleerd.

4.2 Onze chauffeur is verplicht en bevoegd desbetreffende auto te parkeren op ons beveiligde parkeerterrein.

4.3 Het is de medewerkers van Valetparking-service toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de stand van de stoel en spiegel, voor zover dit noodzakelijk is voor veilig gebruik van de auto.

4.4 Aan onbevoegden wordt geen toegang verleend op de parkeergelegenheid van Valetparking-service.

4.4 De reiziger dient ervoor te zorgen dat de auto, gedurende de boekingsperiode, voldoende is verzekerd.

4.5 Het ligt in de verplichting van de reiziger om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Valetparking-service is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van uw eigendommen.

4.6 Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken dient de reiziger te melden aan het personeel, die het voertuig aanneemt. Bij gebreke hiervan vervalt de schadeverplichting van Valetparking-sevice jegens de reiziger.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Het parkeren door de reiziger geschiedt geheel op eigen risico van de reiziger.

5.2 Valetparking-service sluit voor zover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade uit. Valetparking-service is slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.3 Onverminderd het in artikel 5.2 bepaalde, dient de reiziger voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

5.4Valetparking-service sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade,technische gebrekenen inbraak en brand uit.

5.5Valetparking-service heeft het recht om, in het geval er enige parkeerschade op of in de nabijheid van de parkeerfaciliteit ontstaan is als een gevolg van een omstandigheid dat voor het risico is van Valetparking-service komt, deze te doen verhelpen door een carrosseriebedrijf dat is aangesloten bij de FOCWA.

5.6 Indien de ontstane schade wordt gedekt door de verzekering van reiziger,

5.7 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van enige schade vervalt indien het niet direct gemeld wordt aan de chauffeur. Binnen 1 uur na afloop van de parkeerperiode dient de schade schriftelijk bij Valetparking-service ingediend te worden.

5.8 Een tekortkoming van Valetparking-service zal niet aan haar worden toegerekend indien Valetparking-service in een toestand van overmacht verkeert. Valetparking-service is derhalve niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van Valetparking-service.

5.9 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Valetparking-service onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Valetparking-service behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, technische storing van auto, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

Artikel 6- Slotbepalingen

6.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Valetparking-service en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Valetparking-service is gevestigd.

6.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Valetparking-service en de reiziger. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger een nieuwe reservering heeft geplaats op de website van Valetparking-service en hiermede akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

6.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze algemene voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze algemene voorwaarden behouden blijft.

Uw mening is belangrijk voor ons.

Bij ValetParking-service staat service en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Recenties zijn voor ons dan bij uitstek de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.